Vol. 57, No. 6    December 2016   CONTENTS
Review
What has been Done in Japan and Other Countries about Trans Fatty Acids?
··· Chikako Uneyama and Miou Toda
179
Original Papers
(1) Development and Evaluation of Event-Specific Quantitative PCR Method for Genetically Modified Soybean MON87701
··· Keita Tsukahara, Reona Takabatake, Tomoko Masubuchi, Satoshi Futo, Yasutaka Minegishi, Akio Noguchi, Kazunari Kondo, Tomoko Nishimaki-Mogami, Takeyo Kurashima, Junichi Mano and Kazumi Kitta
187
(2) Preparation of a Amonia-Treated Lac Dye and Structure Elucidation of Its Main Component
··· Yuzo Nishizaki, Kyoko Ishizuki, Hiroshi Akiyama, Atsuko Tada, Naoki Sugimoto and Kyoko Sato
193
Notes
(1) Determination of Diphenylamine in Agricultural Products by HPLC-FL
··· Mitsutoshi Aoyagi, Masahiro Chiba, Youichiro Kakimoto and Satoru Nemoto
201
(2) Analysis of Acidic Tar Dyes in High Protein Food; Effect of pH of Column Loading Solution for Clean-Up
··· Asa Osuga, Yoko Uematsu, Yukiko Yamajima, Takushi Fujiwara, Shoichi Tahara, Hiroyuki Miyakawa, Toshiko Mizumachi and Kimio Monma
207
Reports
(1) Survey of Allergenic Substances in Foods in Chiba Prefecture (Fiscal Years 20042014)
··· Rie Harada, Takeshi Hongo and Hiroyuki Hashimoto
213
(2) Interlaboratory Study on Caprolactam Test for Food-contact Nylon Products
··· Kazunari Watanabe, Motoh Mutsuga, Takashi Abe, Tomoyuki Abe, Yutaka Abe, Ikue Ohsaka, Haruka Ohno, Hiroyuki Ohno, Yuichiro Ohno, Asako Ozaki, Yoshiteru Kakihara, Hisashi Kobayashi, Takahide Kondo, Hiroshi Shibata, Katsuhiro Shirono, Haruko Sekido, Hironori Sonobe, Noriko Takasaka, Yoshiyasu Tajima, Aoi Tanaka, Hideyuki Tanaka, Toru Nakanishi, Chie Nomura, Nahoko Haneishi, Masato Hayakawa, Akinori Hikida, Toshihiko Miura, Miku Yamaguchi, Kyoko Sato and Hiroshi Akiyama
222
Information Corner