Vol. 56, No. 4    August 2015   CONTENTS
Original Papers
(1) Surveillance of Strontium-90 in Foods after the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant Accident
··· Hiromi Nabeshi, Tomoaki Tsutsumi, Yoshinori Uekusa, Akiko Hachisuka, Rieko Matsuda and Reiko Teshima
133
(2) Antioxidant Activity of Salacia Plant (Salacia reticulata)
··· Kyoji Yoshino, Takashi Kanetaka and Kunimasa Koga
144
Reports
(1) A Survey of School Lunch Provision for Elementary School Students with Food Allergy in Seven Cities of Osaka Prefecture
··· Kyohei Kiyota, Akiko Takemoto, Saori Okajima, Shizuka Morino, Satoru Kakoi, Junko Sakuma, Masato Yoshimitsu, Kazuhiko Akutsu and Keiji Kajimura
151
(2) A Systematic Review of the Acceptable Intake Level of Vitamin K among Warfarin Users
··· Yoko Sato, Miyuki Murata, Tsuyoshi Chiba and Keizo Umegaki
157
(3) Validation study on Headspace-GC Analytical Method for Residual Volatile Substances in Food Contact Polystyrene and Its Application for Surveillance (19982014)
··· Asako Ozaki, Eri Kishi, Reiko Kaneko, Tomoko Ooshima, Mitsuru Shimizu and Yoko Kawamura
166
Validation Studies
(1) Validation Study on a Method of Determination of Nosiheptide in Formula Feeds by HPLC-FL
··· Toshiaki Yamata, Chisa Shimamura, Miyuki Asao, Norio Aita and Tetsuo Chihara
173
(2) Validation Study on a Multi-Residue Method for Determination of Pesticide Residues in Vegetables and Fruits by using General Matrix Standard Solutions
··· Naoki Fukui, Satoshi Takatori, Satoko Yamaguchi, Yoko Kitagawa, Masato Yoshimitsu, Masakazu Osakada, Keiji Kajimura and Hirotaka Obana
178
Information Corner