Vol. 56, No. 2    April 2015   CONTENTS
Note
Study on Extraction Conditions of Water-Soluble Substances-Purity Test (4) for Polyvinylpolypyrrolidone Listed in Japanís Specifications and Standards for Food Additives-
··· Tokue Yanagi, Makoto Matsumoto, Sachiko Shimizu, Tetsuro Iwamura and Mamiko Ogaki
37
Reports
(1) Basic Principles of Interpretation of Hepatocellular Hypertrophy in Risk Assessment in Japan
··· Midori Yoshida, Takashi Umemura, Hiroyuki Kojima, Kaoru Inoue, Miwa Takahashi, Naoto Uramaru, Shigeyuki Kitamura, Kaori Abe, Masahiro Tohkin, Shogo Ozawa and Koichi Yoshinari
42
(2) Surveillance of Radioactive Cesium in Domestic Foods on the Japanese Market(Fiscal Years 2012 and 2013)
··· Yoshinori Uekusa, Hiromi Nabeshi, Rika Nakamura, Tomoaki Tsutsumi, Akiko Hachisuka, Rieko Matsuda and Reiko Teshima
49
(3) Interlaboratory Study on Migration Test of Antimony and Germanium for Food-Contact Polyethylene Terephthalate
··· Ryo Murakami, Motoh Mutsuga, Takashi Abe, Yutaka Abe, Ikue Ohsaka, Haruka Ohno, Hiroyuki Ohno, Yuichiro Ohno, Asako Ozaki, Yoshiteru Kakihara, Hiromi Kawasaki, Hisashi Kobayashi, Hiroshi Shibata, Katsuhiro Shirono, Haruko Sekido, Hironori Sonobe, Noriko Takasaka, Yoshiyasu Tajima, Aoi Tanaka, Hideyuki Tanaka, Chie Nomura, Nahoko Haneishi, Akinori Hikida, Toshihiko Miura, Kazunari Watanabe and Hiroshi Akiyama
57
Information Corner