Vol. 54, No. 2    April 2013   CONTENTS
Reviews
(1) Risks from Hazardous Chemicals in Food: Risks from Radioactive Contamination
··· Chikako Uneyama
83
(2) Risk Communication on Radionuclide Contamination of Food after the Fukushima Nuclear Power Plant Accident
··· Jun Sekizawa
89
(3) Standard Limits for Radionuclides in Foods
··· Tomoyuki Takahashi
97
(4) Analysis and Inspection of Radioactive Materials in Foods
··· Akiko Hachisuka
102
Note
(1) Determination of Uranium in Spinach
··· Eri Kishi, Aiko Yutani, Asako Ozaki, Masanao Shinya, Kenshi Katahira, Tomoko Ooshima and Mitsuru Shimizu
111
(2) Radioactive Cesium in Total Diet in Hokkaido (20112012)
··· Daisen Ichihashi, Naoki Aoyanagi, Chizuko Sato, Eiji Uchino, Yasoo Itoh and Eiji Katsura
117
(3) Concentration of Natural Radioactive Nuclide (Pb-214 and Bi-214) in Foods from Yamanashi
··· Miki Koizumi, Daigo Kazama and Hiroshi Kobayashi
121
Reports
(1) Radiation Screening Test of Commercial Food Products and Foodstuffs for Food Services Using NaI (Tl) Scintillation Survey Meter
··· Masaru Kamimura, Yoshimitsu Takanashi, Akiko Kihara, Toyoshige Tsutake and Yoshio Mitsui
127
(2) Surveillance of Radioactive Cesium in Foods
··· Hiromi Nabeshi, Tomoaki Tsutsumi, Atsuko Ikarashi, Akiko Hachisuka and Rieko Matsuda
131
(3) Estimation of the Intake of Radioactive Cesium Based on Analysis of Total Diet Samples in Nagoya
··· Hitoshi Miyazaki, Haruyasu Kato, Yukari Kato, Tomoyuki Tsuchiyama and Hisaya Terada
151
(4) Examination of Radioactive Contamination in Foods
··· Hitoshi Miyazaki, Tomoyuki Tsuchiyama and Hisaya Terada
156
(5) Radioactive Contamination of Foods Marketed in Saitama Prefecture
··· Terumitsu Yoshida, Yoshiyuki Nagahama, Mikiko Takekuma, Sadaaki Miyake, Kahoru Nomoto and Mariko Takano
165
Corrections
(1) Discrimination of Mushrooms Causing Food-poisoning Incidents by Using DNA Sequence Analysis
[Food Hygine and Safety Science, 53, 237242 (2012)]
··· Atsushi Masayama, Taro Murakami, Daisuke Sakuma, Masami Ki, Tetsuo Yamano and Mitsuru Shimizu
172
Information Corner