Vol. 53, No. 3    June 2012   CONTENTS
Review
(1) Analytical Methods for Mycotoxins
··· Setsuko Tabata
129
Note
(1) Multiresidue Analysis of Pesticides in Tea by Supercritical Fluid Extraction( SFE) and GC-MS
··· Masato Arakawa, Hitoshi Sano, Yoshitake Baba, Masao Ushitani and Ichiro Kato
139
Report
(1) Surveillance of Cadmium Level in Octopus, Squid, Clam, Short-Necked Clam and Chocolate
··· Yohei Kataoka, Takahiro Watanabe, Yuko Shiramasa and Rieko Matsuda
146
Validation Study
(1) Interlaboratory Study of LC-UV and LC-MS Methods for the Simultaneous Determination of Deoxynivalenol and Nivalenol in Wheat
··· Koji Aoyama, Hajime Akashi, Naoki Mochizuki, Yuji Ito, Takashi Miyashita, Soohyung Lee, Motoki Ogiso, Mamoru Maeda, Shigemi Kai, Hiroki Tanaka, Hiroko Noriduki, Hisaaki Hiraoka, Toshitsugu Tanaka, Eiichi Ishikuro, Yoshinori Itoh, Toshihiro Nagayama, Masahiro Nakajima, Shigehiro Naito and Yoshiko Sugita-Konishi
152