Vol. 50, No. 3    June 2009   CONTENTS
Originals
(1) Effects of the Reconstitution and Storage Conditions of Powdered Infant Formula (PIF) on the Survival and Growth of Enterobacter sakazakii
··· Hirokazu OGIHARA, Asako TUYUKI, Soichi FURUKAWA, Yasushi MORINAGA and Shizunobu IGIMI
109
(2) Development of Quantitative Duplex Real-Time PCR Method for Screening Analysis of Genetically Modified Maize
··· Taichi OGUCHI, Mari ONISHI, Yasutaka MINEGISHI, Yasunori KUROSAWA, Masaki KASAHARA, Hiroshi AKIYAMA, Reiko TESHIMA, Satoshi FUTO, Satoshi FURUI, Akihiro HINO and Kazumi KITTA
117
(3) Survival of Foodborne Pathogens in Grain Products and the Effect of Catechins
··· Junko UI, Kazuo KONDO, Takuo SAWADA and Yukiko HARA-KUDO
126
Notes
(1) Determination of Melamine in Chinese-made Processed Food
··· Mizuka FUJITA, Kensaku KAKIMOTO, Haruna NAGAYOSHI, Yoshimasa KONISHI, Kotaro UCHIDA, Masakazu OSAKADA, Masahiro OKIHASHI, Hirotaka OBANA
131
(2) Sample Preprocessing Method for Residual Quinolones in Honey Using Immunoaffinity Resin
··· Yoshiharu IHARA, Mihoko KATO, Tsukasa KODAIRA, Shinji ITOH, Mika TERAKAWA, Masakazu HORIE, Koichi SAITO and Hiroyuki NAKAZAWA
135
Report
(1) Contamination with Genetically Modified Maize MON863 of Processed Foods on the Market
··· Yoko OHGIYA, Masaaki SAKAI, Taeko MIYASHITA and Koichi YANO
140
(2) Survey of Pesticide Residues in Imported Vegetable Products (1992.4-2006.3)
··· Kyoko KAMIJO, Maki KOBAYASHI, Kenji OTSUKA, Yasuhiro TAMURA, Sanae TOMIZAWA, Naoko SAKAI, Yuriko KAGEYAMA, Ichiro TAKANO and Toshihiro NAGAYAMA
146