Vol. 44, No. 5   October 2003   CONTENTS
Originals
(1) Inter-laboratory Evaluation Studies of Notified ELISA Methods for Allergic Substances (Egg)
··· Hiroshi AKIYAMA, Kazuto ISUZUGAWA, Naoki HARIKAI, Hiroko WATANABE,Ken IIJIMA, Hirohito YAMAKAWA, Yamato MIZUGUCHI, Reiji YOSHIKAWA, Miho YAMAMOTO, Hidetaka SATO, Masatoshi WATAI, Fumihiro ARAKAWA, Takeshi OGASAWARA, Rikuka NISHIHARA, Hisashi KATO, Atsushi YAMAUCHI, Yoshihisa TAKAHATA, Fumiki MORIMATSU, Shinichi MAMEGOSHI, Shiroo MURAOKA, Tsutomu HONJO, Takahiro WATANABE, Chiseko WAKUI, Tomoaki IMAMURA, Masatake TOYODA and Tamio MAITANI
213
(2) Production of Tyramine in "Moromi" Mash during Soy Sauce Fermentation
··· Akihiro IBE, Setsuko TABATA, Yuki SADAMASU, Akiko YASUI, Toshiko SHIMOI, Miyoko ENDOH and Kazuo SAITO
220
(3) Examination of Sex-hormonal Activity of Some Additives for PVDC Film
··· Minoru OHTA, Shozo OSHIMA, Toshio IWASA, Naofumi ITO, Masashi MORII, Masayoshi MORINO, Tadashi NAKAMURA and Kenji NAGAI
227
(4) An Experimental Proficiency Test for Ability to Screen 104 Residual Pesticides in Agricultural Products
··· Yukari TSUMURA, Susumu ISHIMITSU, Kayo OTAKI, Hiroyuki UCHIMI, Nobuyuki MATSUMOTO, Masaki DABA, Tetsu TSUCHIYA, Masaho UKYO and Yasuhide TONOGAI
234
(5) Determination of Benzimidazole Anthelmintics in Livestock Foods by HPLC
··· Kazue TAKEBA, Kenji FUJINUMA, Miho SAKAMOTO, Katsuhiko JIMBO, Hisao OKA, Yuko ITO and Hiroyuki NAKAZAWA
246
Notes
(1) Simultaneous Determination of Pesticide Residues in Fruits and Vegetables by GC/MS (SCAN mode) and HPLC
··· Yoshihisa KAKIMOTO, Yuji OHTANI, Norio FUNAKI and Teruo JOH
253
(2) Simultaneous Determination of N-Methylcarbamate and Urea Pesticides in Agricultural Products by LC/MS
··· Masayuki HIGUCHI, Yoshifumi HANADA, Seiichi ISHIKAWA, Eiichi UEDA and Masanori TAKAHASHI
263
Information Corner
  The Food Hygienics Society of Japan
6-1, Jingu-mae 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo 150-0001, Japan